Back home

AngularJs

Kim jestem?

Wy?

Temat

Nowa rzeczywistość

Tradycyjna architektura stron

Podejście aplikacyjne

Komunikacja z backendem

{
 "firstName": "John",
 "lastName": "Smith",
 "age": 25,
 "address": {
  "streetAddress": "21 2nd Street",
  "city": "New York",
  "state": "NY",
  "postalCode": 10021
 }
}

Zmiany

Wyzwania - testowalność

function PasswordCtrl() {
 // get references to DOM elements
 var msg = $('.ex1 span');
 var input = $('.ex1 input');
 var strength;

 this.grade = function() {
  msg.removeClass(strength);
  var pwd = input.val();
  password.text(pwd);
  if (pwd.length > 8) {
   strength = 'strong';
  }
  else {
   strength = 'weak';
  }
  msg
   .addClass(strength)
   .text(strength);
 }
}

Wyzwania - boilerplate

initialize: function () {
 this.allCheckbox = this.$('#toggle-all')[0];
 this.$input = this.$('#new-todo');
 this.$footer = this.$('#footer');
 this.$main = this.$('#main');

 this.listenTo(app.Todos, 'add', this.addOne);
 this.listenTo(app.Todos, 'reset', this.addAll);
 this.listenTo(app.Todos, 'change:completed', this.filterOne);
 this.listenTo(app.Todos, 'filter', this.filterAll);
 this.listenTo(app.Todos, 'all', this.render);

 app.Todos.fetch();
}

AngularJs

Architektura MV*

Widok

<ul>
 <li ng-repeat="todo in todos">
  <span></span>
 </li>
</ul>
<form ng-submit="addTodo()">
 <input ng-model="todoText" />
 <input type="submit" value="add" />
</form>

Filtry

<ul>
 <li ng-repeat="project in projects | filter:search | orderBy:'name'">
  <a href=""></a>: 
 </li>
</ul>

Kontrolery

$scope

Prezentacja

 1. Angularowe 'Hello world'
 2. Templatkowanie z ng-repeat

prezentacja

Proste obiekty js

// Backbone
app.Todo = Backbone.Model.extend({
 defaults: {
  title: '',
  completed: false
 }
});

// Ember
Todos.Todo = DS.Model.extend({
 title: DS.attr('string'),
 isCompleted: DS.attr('boolean')
});

// Angular
todos.push({
 title: $scope.newTodo,
 completed: false
});

Two ways binding

Wsparcie dla formularza

<!-- Html updated by angular -->
<form name="exampleForm" class="ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required">

  Required field:
 <input ng-model="required" required="" class="ng-pristine ng-invalid ng-invalid-required"></label> <br>

  Email field: 
 <input ng-model="email" type="email" class="ng-pristine ng-valid ng-valid-email"></label> <br>

 <button ng-disabled="!exampleForm.$valid" disabled="disabled">Submit</button>
</form>

Prezentacja

 1. przykład walidującego się formularza - zmiana kolorów kontrolek
 2. Rzut oka na kod

prezentacja

Wstrzykiwanie zależności

function HelloCtrl($scope, $window, $log) {
 $scope.message = 'Display me in view';
 $window.alert('Use window via $window service - that improves testability');
 $log.log('We can even test console log calls - thats to $log wrapper');
}

Serwisy

/**
 * Services that persists and retrieves ToDos from localStorage
 */
todomvc.factory('todoStorage', function () {
 var STORAGE_ID = 'todos-angularjs';

 return {
  get: function () {
   return JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_ID) || '[]');
  },

  put: function (todos) {
   localStorage.setItem(STORAGE_ID, JSON.stringify(todos));
  }
 };
});

Ścieżki - $routeProvider

angular.module('phonecat', [])
 .config(['$routeProvider', function($routeProvider, $locationProvider) {
  // $locationProvider.html5Mode(true);
  $routeProvider
   .when('/phones', {
    templateUrl: 'partials/phone-list.html',
    controller: PhoneListCtrl
   })
   .when('/phones/:phoneId', {
    templateUrl: 'partials/phone-detail.html',
    controller: PhoneDetailCtrl
   })
   .otherwise({
    redirectTo: '/phones'
   });
 }]);

Komunikacja z backendem - $resource

myApp.factory('ProductService', function($resource) {
 var ProductService = {};

 var ProductResource = $resource('/product/:productId');

 ProductService.getItem = function (index) {
  return ProductResource.get({productId: index});
 }

 ProductService.addItem = function (item) {
  ProductResource.save({}, item));
 }

 ProductService.removeItem = function (item) {
  // Calls method delete on ProductResource - that way, just to make ie8 happy
  return ProductResource['delete']({productId: item.id});
 }

 ProductService.getList = function () {
  return ProductResource.query();
 }

 return ProductService;
});

function ProductCtrl($scope, ProductService) {
 // Take products form ProductService and put it on $scope
}

Directives

<ANY class="ng-show: {expression};"> <ANY ng-show="{expression}">
<ANY class="ng-hide: {expression};"> <ANY ng-hide="{expression}">

<ng-view> <any ng-view>

<ANY ng-class="{expression}"> <ANY class="ng-class: {expression};">

<ANY ng-switch="expression">
 <ANY ng-switch-when="matchValue1">...</ANY>
 <ANY ng-switch-when="matchValue2">...</ANY>
 ...
 <ANY ng-switch-default>...</ANY>
</ANY>

Yeoman

Prezentacja

 1. Utworzenie aplikacji angularowej w nowym folderze
 2. Odpalenie serwer i otworzenie strony w przeglądarce
 3. Dodanie ścieżki do aplikacji i otworzenie w przeglądarce
 4. Zmiana widoku i automatyczne odświerzenie strony

Karma (Testacular)

Prezentacja

 1. Dodanie przycisku do widoku
 2. Dodanie testu sprawdzającego czy alert został włączony
 3. Napisanie kodu przechodzącego test

Nawyki - pisanie callbacków

Nawyki - bindowanie

Nawyki - zmienianie DOM w kontrolerze

Gotchas - pisanie directives

angular.module('blink', [])
 .directive('blink', function() {
  return {
   restrict: 'E',
   link: function(scope, elm, attr) {
    setInterval(function() {
     elm.toggle();
    }, parseInt(attr.interval, 10) || 1000);
   }
  };
 });

Gotchas - ng-model w ng-repeat

// Gotcha!
<ul>
 <li ng-repeat="item in list">
  <input ng-model="item" />
 </li>
</ul>

// Work as expected
<ul>
 <li ng-repeat="item in list">
  <input ng-model="item.name" />
 </li>
</ul>

Gotchas - minimalizowanie kodu

syngularApp.controller('ProductCtrl', function($scope, ProductApi) {
 // easy but minification unfriendly
});

syngularApp.controller('ProductCtrl', ['$scope', 'ProductApi', function($scope, ProductApi) {
 // minification resistant
}]);

Gotchas - $resource

Gotchas - filtry działające tylko na tablicach

Gotchas - e2e testing

Gotchas - akualizowanie scope z poza frameworka

Gotchas - $ w nazwach serwisów

Pytania

 1. Czemu angular a nie backbone?
 2. Czy to podejścia da się zintegrować z legacy code?
 3. Co walidatory na html dostosowany do angulara?
 4. Z jakim backendem używać angulara?

Materiały

Podsumowanie

Kontakt

Podziękowania